Normale tekstgroote Groote textgroote Zeer grote tekstgrote

Juridische informatie

Wet op de privacy 08/12/'92

Wet van 08.12.1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. 

De persoonlijke gegevens die je zelf invoert in een contact of aanvraagformulier worden bewaard in het bestand van de N.V. Leemans Kredieten, waarvan de houder van het bestand zich bevindt te 2100 Deurne, Herentalsebaan 145a  waarvan de houder van het bestand zich bevindt te 2100 Deurne, Herentalsebaan 145a .

Verwerking van gegevens

Door het invullen van een contact of aanvraagformulier geef je toelating tot de informaticaverwerking van deze gegevens.  Om je te beschermen en ter bestrijding van fraude geef je ook toelating tot eventuele controle van de verstrekte gegevens bij derden, zoals de werkgever of de het sociaal secretariaat. 

Bijkomende inlichtingen kunnen steeds bekomen worden bij de :
COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER
met zetel te 1000 Brussel, Hoogstraat 139.

Recht van toegang, verbetering of schrapping

De consumenten en zekerheidstellers hebben kosteloos recht van toegang tot de verwerkte gegevens.   Ze hebben ook het recht om verkeerde gegevens te laten verbeteren, en het recht toe te zien op de schrapping van gegevens waarvan de verwerking en het behoud wettelijk verboden zijn.  Zij hebben tot slot het recht om het gebruik van hen betreffende persoonsgegevens die, rekening houdend met de verwerking, als onvolledig of irrelevant beschouwd worden, te verbieden.  Wanneer zij hun rechten wensen uit te oefenen, moeten zij daartoe een brief, vergezeld van een recto/verso kopie van hun identiteitskaart richten aan de houder van het desbetreffende bestand of zich persoonlijk bij de houder aanbieden.  De consumenten en zekerheidstellers kunnen zich bij het tekenen van een contract kosteloos verzetten tegen de verwerking van hun persoonsgegevens voor direct marketing.

Let op, geld lenen kost ook geld