Belangrijkste termen over lenen en kredieten: H

Bij Leemans Kredieten kan u makkelijk lenen op afbetaling voor verschillende soorten leningen.

Handlichting : Afstand van de waarborg door de hypothecaire schuldeiser, bijvoorbeeld in geval van terugbetaling van het krediet na de verkoop van het onroerend goed.Herbeleggingvergoeding : Als de kredietnemers hun hypothecair krediet of hun consumentenkrediet vervroegd terugbetalen, kan de financiële instelling daarvoor in bepaalde gevallen een vergoeding vragen, die herbeleggingvergoeding wordt genoemd.Hergroepering van leningen: ook samenvoegen of centraliseren van kredieten genoemd, bestaat er in om meerdere lopende leningen samen te brengen in één nieuw krediet meestal met een langere duurtijd en een lagere rentevoet. De belangrijkste gevolgen hiervan zijn : De verlenging van de looptijd van de lening en dus verlaging van de maandelijkse aflossingenEventueel verlaging van het jaarlijks kostenpercentage (JKP)Eventueel verhoging van de totale kost omwille van de verlenging van de duurtijdHome Staging : Techniek waarmee uw woning of appartement een nieuwe look krijgt, met het oog op de verkoop of de verhuring ervan tegen een hogere prijs.Hypothecaire inschrijving : Een hypotheek nemen op een onroerend goed tot waarborg van een krediet, dit is het effectief inschrijven in de boeken van de administratie.Hypothecair krediet : Een hypothecair krediet is een krediet dat wordt toegestaan door een financiële instelling en waarbij het onroerend goed een waarborg vormt voor de terugbetaling van de schuld.Een hypotheek is een zakelijk recht op een onroerend goed dat wordt toegekend aan een financiële instelling als waarborg voor de terugbetaling van de schuld. Op basis van dat recht moet de kredietnemer de terugbetalingsvoorwaarden van het krediet naleven die het onroerend goed aan de financiering koppelen.Hypothecair krediet onderworpen aan de wet van 04/08/1992 : Een hypothecair krediet is een krediet dat wordt gewaarborgd door een hypotheek. Dit krediet is bedoeld voor de financiering van het aankopen of het in stand houden van zakelijke vastgoedrechten. Het wordt toegestaan een natuurlijk persoon die (in hoofdzaak) optreedt met een oogmerk dat niets te maken heeft met zijn commerciële, professionele of ambachtelijke activiteiten en die op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst zijn vaste verblijfplaats in België heeft.Hypothecair mandaat : Een hypothecair mandaat is een authentieke akte waarmee de schuldenaar volmacht geeft aan een derde om een hypotheek te nemen op zijn onroerend goed, zonder zelf bij het verlijden van de akte aanwezig te moeten zijn. Hierdoor wordt de kost van een effectieve hypothecaire inschrijving vermeden.Hypotheek : Een hypotheek is een zakelijke waarborg die wordt gebruikt bij onder meer onroerende kredieten. Dankzij een hypotheek kan de hypothecaire schuldeiser uw onroerend goed verkopen als het krediet niet wordt terugbetaald en kan hij bij voorrang worden terugbetaald vóór de andere schuldeisers.Hypotheekstaat : Een hypotheekstaat is een genormaliseerd administratief document dat wordt afgeleverd door het Hypotheekkantoor en waarin de hypothecaire toestand van een onroerend goed (alle rechten die verbonden zijn aan dit onroerend goed) wordt vastgesteld. Het gaat om een uittreksel uit de bekendmakingen, de inschrijvingen en andere elementen die een onroerend goed bezwaren (dienstbaarheid, bevel tot inbeslagneming).

Heb je nog vragen? Kom gerust eens langst

Contacteer ons vrijblijvend

Leemans kredieten N.V.
Herentalsebaan 145a
2100 Deurne

Tel: 03 325 90 48
Fax: 03 325 90 77

Leemans Kredieten NV - Leenkas Leemans NV - Leencentrale Leemans NV - Alle rechten voorbehouden

Let op : Geld lenen kost ook geld